Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"The Works of the Flesh" (O Galuega o le Tino)

Dec 31, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua

Sermon Series: "Surrender" (Ofoina atu)


"The Works of the Flesh"

O Galuega o le Tino


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Galatians (Kalatia) 5:19-21 NIV (SOV)


3 Categories (3 Vaega)

1. Sexual Sins (Agasala Fa’afeusuaiga)

2. Religious Sins (Agasala Fa’alelotu)

3. Social Sins (Agasala i le va o le tasi i le tasi)