Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

Mission & Vision

Go therefore and make disciples...

The Mission (Misiona)

Equip. Edify. Exalt. (Ephesians 4)
As a church we exist to EQUIP His people for works of ministry; to EDIFY the body of Christ and to EXALT the name of Jesus Christ!

Fa’aauupegaina. Atiinaaeina. Siitiaina.(Efeso 4)
Ua valaauina le ekalesia ina ia FA’AAUUPEGAINA ona tagata mo galuega lelei uma; ina ia ATIINAAEINA le tino o Keriso ma ia SIITIAINA le suafa o Iesu Keriso.


The Vision (Fa'aaliga)

The vision of Midway Samoan AG is
to know Jesus and make Jesus known!

Ina ia iloa Iesu ma fa'ailoa atu Iesu i le lalolagi.

The Core Values (Fa'ataua)

 1. Teaching & Application of His Word.
  O le a’oa’oina atoa ma le fa’atinoina o le Afioga Paia o le Atua.

 2. Commitment to Prayer & Fasting.
  Fa’amaoni i le Tatalo ma le Anapogi.

 3. Fellowship of the Believers.
  Mafuta fa’atasi o e Talitonu i le Atua.

 4. Serve with Excellence.
  Ia Tautua Lelei ma le Fa’amaoni.

 5. Cultivating a Unity & Honor culture.
  Ia fa’atupuina le aganu’u o le loto gatasi ma le fa’aaloalo.

 6. We are Better Together.
  Ia maua le agaga o le galulue fa’atasi

Connect with us.

We'd love to hear from you. Fill out the form below to get started.