Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

Day 10 Prayer & Fasting: "Fasting Prepares you for Ministry" (O le Anapogi e Saunia ai oe mo le Galu

Jan 18, 2023


Day 10 Prayer & Fasting: "Fasting Prepares you for Ministry"

O le Anapogi e Saunia ai oe mo le Galuega a le Atua


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Matthew (Mataio) 4:1-11 NKJV (SOV)


The 3 Temptations that Prepared Jesus for His Ministry

O Fa’aosoosoga e 3 na Tapenaina ai Iesu mo le Galuega a le Atua


1. The Lust of the Flesh (O le Tuinanau o le Tino)

2. The Pride of Life (O mea Fa’alialia o Lenei Olaga)

3. The Lust of the Eyes (O le Tuinanau o Mata)