Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"Hope in God’s Perfect Timing" (Fa’amoemoega i le Taimi Atoatoa o le Atua)

Dec 24, 2023    Lead Pastor Matthew Taumua

Christmas Celebration Service


"Hope in God’s Perfect Timing"

Fa’amoemoega i le Taimi Atoatoa o le Atua


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Galatians (Kalatia) 4:4-5 NKJV (SOV)