Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

AG Week of Prayer "AWAKENING" (Fafaguina) Day 1: Consistency (Tumau)

Jan 7, 2024    Lead Pastor Matthew Taumua

WEEK OF PRAYER – JANUARY 7-13, 2024


AWAKENING (Fafaguina)


“LORD, I have heard of your fame; I stand in awe of your deeds, LORD. Repeat them in our day, in our time make them known; in wrath remember mercy.” (Habakkuk 3:2, NIV)


Matthew Taumua

Lead Pastor | Midway Samoan AG


Day 1 – CONSISTENCY (Tumau)


Ask God to help us be faithful and steadfast in prayer!

Ole atu i le Atua e fesoasoani mai ina ia tatou fa’amaoni ma tutumau i le Tatalo!