Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

"Maintaining your Spiritual Life with God" (Ia Fa’atumauina lou Ola Fa’aleagaga ma le Atua)

Jun 1, 2022    Lead Pastor Matthew Taumua
"Maintaining your Spiritual Life with God"
Ia Fa’atumauina lou Ola Fa’aleagaga ma le Atua

Jude (Iuta) 1:17-21 NKJV


How can one maintain their Spiritual life with God?

1. Building yourselves up on your most holy faith
Ia outou ati ae ia te outou i lo outou fa’atuatua e silisili ona paia

2. Praying in the Spirit
Tatalo i le Agaga

3. Keep yourselves in the love of God while waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ
Ia outou Fa’atumau ia te outou i le alofa o le Atua ma fa’atalitali atu i le alofa o lo tatou Alii o Iesu Keriso


Scripture References:

- Jude 1:3-4 NKJV
- Jude 1:16 NKJV
- Philippians 2:14-6 NKJV
- James 5:9 NKJV
- Psalm 119:133 NKJV
- Philippians 2:12 NKJV
- 2 Peter 1:5-8 NIV
- Ephesians 6:12 NKJV
- Ephesians 6:18 NIV
- Romans 8:26 NKJV
- 1 Corinthians 14:2 NIV
- John 15:5-6 NKJV