Equip the Believers. Edify the Church. Exalt the name of Jesus.

Father's Day Morning Service

Jun 19, 2022    Lead Pastor Matthew Taumua

Sermon Series: Be Doer’s of the Word (Ia Anaana i le Upu)
Scripture Reading (Tusi Faitau)
James (Iakopo) 1:26-27 NKJV (SOV)

"A Religion that is Pure & Undefiled before God"
O le Tapuaiga e Lelei ma le Fa’amaoni i luma o le Atua

3 Marks of a Religion that is Pure & Undefiled before God
E tolu ia fa’ailoga e iloa ai le Tapuaiga e Lelei ma le Fa’amaoni i luma o le Atua

1. Learning to Control the Tongue
Ia A’oa’oina ina ia Pulea lona Laulaufaiva

2. Our Actions should Speak Louder than our Words
O a tatou Amioga e tatau ona leotele atu i o tatou Upu

3. Keeping from being Polluted by the World
Aua nei Pisia o ia i le Lalolagi